KROS FRUITHANDEL.nl Balloon-Simple-ArrowNon

Download algemene voorwaarden

 

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

I. AANBIEDINGEN

1. De prijzen in onze aanbiedingen zijn inclusief BTW en gelden tot de aangegeven datum, behalve indien het BTW-tarief tussentijds wordt gewijzigd. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.

2. In onze website, mailings en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Onze aanbiedingen op onze Nederlandse website zijn uitsluitend gericht op de Nederlandse markt.

II. BESTELLEN

1. Wij accepteren bestellingen via ingave van uw bestelling op onze website of per e-mail, telefoon, brief en fax. Bij onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen houden wij ons het recht voor niet te leveren. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt.

2. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan mededelen.

3. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Van wijziging in de voorwaarden wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

III. LEVERING & TRANSPORT

1. De wijze van levering wordt uitsluitend door ons bepaald. Levering via de Post geschiedt normaal binnen 1 dag. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres (uw eigen adres, het adres van een buur, vriend(in) of uw werk). Uw bestelling aan ons magazijn afhalen, is mogelijk mits afspraak.

2. Als een artikel niet (meer) in voorraad is, wordt u daarvan verwittigd. Een artikel dat niet in voorraad is, wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is zonder bijkomende kosten (tenzij het om een gezamenlijke bestelling gaat). Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

3. Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet (meer) geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs. U kunt een dergelijk vervangend artikel steeds kostenloos terugsturen.

4. Voor iedere bestelling die wij bij u thuis of bij een door u opgegeven adres leveren, wordt u een bijdrage in de verzendkosten alsmede administratiekosten in rekening gebracht. Deze bijdrage in verzend- en administratiekosten is afhankelijk van de aard en het gewicht van het te leveren artikel en wordt vooraf op onze website medegedeeld. Bij levering aan huis houden wij ons het recht voor de identiteit te controleren aan de hand van uw identiteitskaart of een soortgelijk identiteitsbewijs.

5. Indien wij 1 bestelling in meerdere deelleveringen bij u bezorgen, worden voor de vervolglevering(en) slechts de helft van de verzendkosten in rekening gebracht, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.

6. Het vervoer geschiedt voor ons risico. Is uw pakket bij levering beschadigd of onvolledig, bel dan onze commerciële dienst of meldt het aan de vervoerder. Nadat de artikelen door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van verlies en beschadiging op u over.

7.Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

 

IV. BETALEN

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar. U kunt betalen bij uw bestelling of bij de levering.

2. Indien u wenst te betalen bij uw bestelling, dient u het verschuldigde bedrag -met inbegrip van de daarbij behorende verzend- en administratiekosten- over te maken op onze bankrekening Rabobank rek nummer NL06RABO103112499. Wij aanvaarden geen bankcheques of postcheques.

3.Bij betaling bij levering ("onder rembours") kunnen rembourskosten worden aangerekend. Deze rembourskosten gelden bij contant betalen aan de vervoerder. De hoogte van deze kosten wordt medegedeeld op onze website.

4. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn op alle vervallen en niet betaalde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten van 1.00 % per maand verschuldigd, alsmede  3.50 per aanmaning. Bij niet-tijdige betaling kan het gehele verschuldigde saldo opgeëist worden, verhoogd met een schadevergoeding van 15% op het openstaande saldo met een minimum 49.50 en dit onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte administratie- en incassokosten en gerechtelijke kosten te vorderen, alsmede moratoire intresten ten belope van 1% per begonnen maand. Gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente, administratiekosten, incassokosten en schadevergoedingen. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling in mindering op de vordering in hoofdsom. Wij behouden ons het recht voor de financiële intresten te herzien.

6. Indien u bedragen voor artikelen vooruitbetaald heeft, garanderen wij u terugbetaling binnen 30 dagen nadat u de betreffende artikelen aan ons terugbezorgd heeft.

V. GARANTIES

1. Op al ons fruit garanderen wij dat het het verse producten zijn, mocht er toch een mand bij zitten waar dit niet zo is vervangen wij hem voor een nieuwe mand.

2. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het  artikel. omruilingen of vervanging geschiedt te onzer keuze.

3. Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens de garantietermijn geschiedt voor onze rekening. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.

 

VI. DIVERSEN

1.Uw gegevens worden opgeslagen in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. 

 

VII. RECHT VAN VERZAKING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren op het nummer +31 (0)651216456 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u). Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar Marco Kros fruithandel paramariboweg 31, 7333 PA Apeldoorn. Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal kros fruithandel de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

VIII. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Marco Kros Fruithandel v.o.f
Paramariboweg 31
7333 PA Apeldoorn
KvK: 59703946
BTW: 853611555B01
Telefoon: +31 (0)625055228/+31 (0)651216456
E-mail: info@krosfruithandel.nl